راهنمایی در خرید آلات موسیقی ودانلود آهنگهای ابراهیم جوادی

آشنایی مقدماتی با موسیقی

موسیقی از هفت نت تشکیل شده است

الفبای موسیقی:دو-ر-می-فا-سل-لا-سی

که هرکدام از این نت ها از یک نیم پرده بنام دیئزتشکیل شده که به جز نت می ونت سی همه نت ها نیم پرده دارندhttp://www.4shared.com/file/215608732/b7004837/ekib.html

گزارش تخلف
بعدی